Obchodné podmienky

Naše obchodné podmienky stanovujúce všeobecné obchodné podmienky medzi predávajúcim a objednávateľom (kupujúcim) (ďalej len "Obchodné podmienky"), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetovú stránku www.ekomax.sk.
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Predávajúcim v internetovom obchode:

EkoEnergia Palivá, s.r.o.
276 Kráľova Lehota
032 33 Kráľova Lehota

Adresa na uplatnenie reklamácie, odstúpenia od zmluvy, príp. na zaslanie iného podnetu našej spoločnosti:

Prevádzka: EkoEnergia Palivá, s.r.o. , 276, 032 33 Kráľova Lehota
Tel.: 0918 348 999
e-mail: info@ekomax.sk

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.
 

OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

1. Objednávateľ si tovar záväzne objedná potvrdením funkcie (kliknutím) označenej “Objednať“. Objednávateľ berie na vedomie, že ide o objednávku s povinnosťou platby za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky Vám na Vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie objednávky (akceptácia objednávky). Odoslaním potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

2. Zmluva trvá až do momentu splnenia záväzkov obidvoch strán, t.j. dodať tovar prevádzkovateľom a zaplatiť cenu objednávateľom, pokiaľ nezanikne skôr, napr. stornovaním alebo odstúpením.
 

DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota sa dohodne s objednávateľom e-mailom alebo telefonicky po uzatvorení zmluvy v závislosti od dostupnosti dopravných služieb a možností objednávateľa tovar v mieste dodania prevziať. Vychádzajúc z našich doterajších dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti dopravcov, môžeme povedať, že dĺžka dodacej lehoty sa zvyčajne pohybuje od 5 do 14 dní.
 

DOPRAVA TOVARU

Predávajúci dopravuje tovar objednávateľovi prostredníctvom dopravnej služby. Konečná cena pre zákazníka sa zobrazí po zadaní PSČ na našej internetovej stránke. Odoslaním objednávky objednávateľ súhlasí s celkovou cenou za tovar.

Objednávateľ si môže objednaný tovar odviezť aj sám, a to z výdajného skladu na adrese 276 Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota.

Cena dopravy sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky. Pre dopravu tovaru do zahraničia nás kontaktujte, dohodneme sa na cene dopravy.
 

SPÔSOBY PLATBY

Platbu môžete vykonať dvoma spôsobmi:

1. Platba vopred bezhotovostným prevodom

Po pripísaní čiastky na náš účet Vám odošleme e-mail o potvrdení platby vrátane daňového dokladu. Pri platbe bezhotovostným prevodom odosielame tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane dopravy.

2. Platba dobierkou u dopravcu

Pri tomto spôsobe platby platíte kúpnu cenu pri preberaní tovaru u dopravcu. Kúpnu cenu platíte v hotovosti vodičovi dopravnej spoločnosti, ktorý Vám odovzdá potvrdenie o zaplatení.


PREBERANIE TOVARU

Miestom plnenia kúpnej zmluvy sa rozumie miesto dodania uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím dopravných služieb tretích subjektov. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo ním určenej osobe.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar prevádzkovateľa. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri preberaní tovaru objednávateľ potvrdí svojím podpisom prevzatie tovaru.

Pri prevzatí zásielky je objednávateľ povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je objednávateľ oprávnený zásielku neprevziať.

Pri vytváraní objednávky na internetovom obchode www.ekomax.sk si zákazník skontroluje svoje údaje a následne odošle objednávku s povinnosťou platby. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená vo výške dopravných nákladov. Doprava zdarma, ktorá je deklarovaná na stránke platí len v prípade prebratia tovaru. Objednávateľa, ktorý neprevzal objednávku, budeme kontaktovať telefonicky alebo mu bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, kedy mu môžeme objednaný tovar doručiť, tak, aby to vedel prebrať. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky dopravné náklady na opätovné odoslanie. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná a zmluva sa týmto zrušuje.


STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 48 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese info@ekomax.sk, resp. telefonicky na čísle 0918 348 999.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom (t.j. fyzická osoba, ktorá si tovar objednáva ako nepodnikateľ, teda pre svoju osobnú spotrebu) je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.
 2. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže objednávateľ uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 1 ods. 6 zákona č. 102/2014. Ide napr. o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze a iné.
 4. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak spotrebiteľ nepoužije formulár uvedený na našej stránke, v odstúpení musí uviesť meno, priezvisko, adresu, príp. e-mail a telefón, dátum odoslania objednávky, predmet nákupu (množstvo a druh) a číslo účtu alebo presnú adresu pre finančné vysporiadanie. Odstúpenie je možné zaslať na tieto adresy:

e-mail: info@ekomax.sk

poštová adresa: EkoEnergia Palivá, s.r.o., 276, 032 33 Kráľova Lehota

 1. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie, a to písomne alebo e-mailom.
 2. Objednávateľ je povinný do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať prevzatý tovar na vlastné náklady späť na adresu prevádzkovateľa: EkoEnergia Palivá, s.r.o., 276, 032 33 Kráľova Lehota, nie však formou dobierky. Do balíka priložte kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša objednávateľ.
 3. Objednávateľ je povinný vrátiť tovar kompletný, nepoškodený, podľa možnosti odporúčame, aby bol tovar zabalený v originálnom obale.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.
 5. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy (napr. pre nedodržanie lehoty) Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.


ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


REKLAMÁCIA TOVARU

 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 2. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je objednávateľ povinný oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom.
 3. Reklamovaný tovar až po dohode s nami zašlite prosím na adresu: 276, 032 33 Kráľova Lehota, nie však dobierkou. Do balíka priložte kópiu potvrdenia o doručení tovaru, ktorý Vám vystavil doručovateľ a vyplnený reklamačný formulár.
 4. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a bude Vám doručený reklamačný protokol.
 5. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo máte právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.
   

ZÁKONNÁ INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

1. Pokiaľ má Kupujúci spotrebiteľ dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, a to buď cez európsku platformu alebo na príslušných slovenských orgánoch podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.

2. Než Kupujúci spotrebiteľ pristúpi k tomuto kroku, musí sa najprv obrátiť na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Až po doručení odmietavej odpovede alebo ak do 30 dní odpoveď nebude zaslaná vôbec, môže Kupujúci spotrebiteľ podať návrh na začatie riešenia sporu. Návrh môže Kupujúci spotrebiteľ podať do 1 roka od zamietnutia spomínanej žiadosti, pričom pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 EUR.
3. Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie podnetov sú :

4. Ak Kupujúci spotrebiteľ podá návrh na začatie konania, tieto subjekty oznámia Predávajúcemu začiatok riešenia sporu a doručia všetky potrebné doklady spolu s výzvou na vyjadrenie sa k predmetným skutočnostiam, a to v lehote minimálne 15 dní. Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení sporu, inak mu hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie vo výške od 500 do 10 000 EUR.
5. Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní. V zložitejších prípadoch môže byť lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Pokiaľ obe strany prejavia záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, horeuvedené subjekty vypracujú dohodu o vyriešení sporu. Dohoda je potom pre obe strany záväzná.
6. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže požadovať pri iniciácii sporu poplatok maximálne vo výške 5 EUR vrátane DPH. Platforma pre podávanie návrhov je http://ec.europa.eu/odr.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu zmluvného partnera predávajúceho, EkoEnergia Palivá, s.r.o. 276, 03233 Kráľova Lehota. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného e-mailu uvedeného na stránkach. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného e-mailu) vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom. 

V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).
 

E-MAILY OD NÁS

Pri odosielaní objednávky si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať občasné informácie o akciových ponukách. Ak Vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail. Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky Vám radi odpovieme.
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Na právne vzťahy s fyzickými osobami - spotrebiteľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Na právne vzťahy s podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 3. Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky pred odoslaním objednávky prečítal a v celom rozsahu a bez výhrad s nimi súhlasí. V prípade, že má objednávateľ výhradu voči niektorému ustanoveniu obchodných podmienok, môže túto výhradu oznámiť predávajúcemu pred odoslaním objednávky za účelom dohody o vzájomných podmienkach.
 4. Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Tieto obchodné podmienky sú platné od 24.7.2015.


Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom e-shope.


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

 

www.ekoplam.sk
Peletové pece a
pece na tuhé palivo